O nas


Chrześcijańskie Gimnazjum im. Króla Dawida powstało w 2011 roku jako naturalna kontynuacja dla uczniów kończących Chrześcijańską Szkołę Podstawową (prowadząc jednocześnie otwarty nabór). Jako jedyna szkoła chrześcijańska w Poznaniu skupia społeczność chrześcijan z różnych kościołów i wspólnot z Poznania i okolic. Jest to szkoła niepubliczna działająca na prawach szkoły publicznej. W naszych placówkach:- dbamy o najwyższy poziom edukacji,
- tworzymy optymalne warunki dla intelektualnego, społecznego, artystycznego, fizycznego i duchowego rozwoju,
- pomagamy uczniom w odkrywaniu i rozwijaniu otrzymanych talentów,- kształcimy pokolenie ludzi pełnych radości i pasji, biorących odpowiedzialność za swoje decyzje,
- wspieramy w dokonywaniu wyborów zgodnych z wartościami życia,
- pomagamy w poznawaniu Stwórcy, stworzenia i praw nim rządzących.


Organem prowadzącym jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne, które prowadzi również Szkołę Podstawową oraz Niepubliczne Przedszkole Dawid. Stowarzyszenie wspiera również inne inicjatywy edukacyjne, w tym też misję w Ugandzie (www.wse.org.pl)


Absolwenci o szkoleWizja i misja

Wierzymy, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, obdarowany wyjątkowymi talentami. Aby mógł odnieść sukces i zrealizować wytyczone cele, powinien odkryć i rozwinąć posiadane zdolności. Tworzymy środowisko stymulujące do uczenia się, zdobywania wiedzy i mądrości, aby każdy uczeń mógł rozwinąć w pełni swój potencjał. Skupiamy się na pracy nad cechami kształtującymi charakter w obszarach potrzebujących zmiany i korekty. W ciągle zmieniającym się świecie zapewniamy stabilne warunki do wzrostu i rozwoju uczniów. Zależy nam na kształtowaniu postaw proaktywnych, liderskich – dlatego naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci brały odpowiedzialność za swoje postawy i działania, a także by dobrym przykładem inspirowały rówieśników.

Edukacja

Zindywidualizowany proces nauczania: klasy do 18-20 uczniów. 5 godzin języka angielskiego: 3 godziny podstawy, 2 godziny konwersacji z native speakerem.
Szkoła partnerska w Southampton (Wielka Brytania): od 2013 r. współpracujemy z The King's School, czego owocem jest m.in. program wymiany uczniów. Obecnie realizujemy projekt pt. "Jak najlepiej możemy prowadzić wielkie europejskie społeczeństwo? Wymiana doświadczeń brytyjskiej i polskiej szkoły w celu stworzenia, wykorzystania i upowszechniania nowatorskiego programu kształtowania u uczniów postaw liderów" finansowany przez Program "Erasmus+", w ramach którego odbywają się wymiany uczniów i kadry.
Szeroka oferta zajęć dodatkowych: rozwój uzdolnień i zainteresowań podczas zajęć fakultatywnych i kółek przedmiotowych.
Nowatorski sposób edukacji: prognozowane oceny są ustalane na początku roku szkolnego jako cel ucznia, a cały zindywidualizowany proces nauczania jest dostosowany do ich osiągnięcia. Przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach: dodatkowe zajęcia naukowe sprawiają, że nasi uczniowie chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach. 

Tutoring

Od 2012 roku prowadzimy w gimnazjum indywidulane zajęcia z tutoringu rozwojowo-wychowawczego. Jest metodą edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Wzmacnia poszukiwania ucznia, któremu towarzyszy tutor: mądry nauczyciel, który służy radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Na spotkaniach dotykane są ważne dla ucznia tematy i zagadnienia dotyczące jego życia i rozwoju, oraz przerabiane są scenariusze rozwiązań różnych sytuacji. Uczeń poszukuje różnych rozwiązań, uczy się, że możliwości wyboru jest wiele, dokonuje samodzielnego wyboru najlepszej dla siebie opcji i realizuje podjęty plan, by osiągnąć założony cel. Tutoring powstał na Wyspach Brytyjskich. Z powodzeniem stosują go takie uczelnie jak Oxford i Cambridge, by pomóc zaplanować studentom ich indywidualny rozwój.
Główne cele tutoringu:
- lepsze poznanie samego siebie, rozpoznanie własnych talentów, uzdolnień, mocnych stron i praca na nich, 
- kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju (edukacyjnego, zawodowego i życiowego), 
- nawiązywanie i pogłębianie relacji społecznych w szkole i poza nią,
- uczenie samodzielności i odpowiedzialności w okresie dojrzewania,
- stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju.

Kompas kariery

Jednym z naszych celów w obszarze edukacji jest kształtowanie postaw proaktywnych. Zależy nam, aby młodzież opuszczająca nasze Gimnazjum miała świadomość mocnych stron, umiejętności i wiedziała, co chce osiągnąć i jaką drogą zmierzać. Dlatego najstarsi uczniowie Gimnazjum mają możliwość wykonania testu edukacyjnego Kompas Kariery. Jest to jedno z najbardziej profesjonalnych i najbardziej rozbudowanych narzędzi do badania kompetencji, zainteresowań, osobowości i wartości w kontekście predyspozycji zawodowych. 
Wykonanie testu oraz spotkanie z doradcą pozwala uczniowi poznać indywidualne predyspozycje zawodowe oraz dowiedzieć się, jakie warunki pracy najbardziej odpowiadają jego osobowości. Test bada cztery obszary:
- zainteresowania,
- umiejętności i naturalne zdolności,
- osobowość,
- wartości.
Na podstawie wyników sporządzany jest raport, który opisuje kluczowe obszary, wskazuje na najważniejsze aspekty w kontekście przyszłości edukacyjnej oraz podpowiada, jakie obszary zawodowe są najlepsze dla ucznia w kontekście udzielonych przez niego odpowiedzi. 
Wszyscy uczniowie klasy trzeciej wykonują test online, a następnie wraz z Rodzicem uczestniczą w spotkaniu z doradcą, który omawia wyniki testu. Spotkanie jest punktem wyjścia do rozmowy na temat dalszych planów edukacyjno-zawodowych. Uczniowie mają też możliwość spotkania z doradcą zawodowym, z którym omawiają zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz poruszają temat czynników, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu przyszłości. 

Wychowanie

Ścisła współpraca wychowawców z rodzicami: jesteśmy przedłużonym ramieniem rodziców w procesie wychowania, dzięki czemu dzieci wzrastają w poczuciu zrozumienia i jedności.
Nowatorski system wychowawczy: w całej szkole funkcjonuje jednolity, brytyjski system nagradzania, oparty na kolorowych karteczkach, który w procesie wychowania pomaga w kształtowaniu charakterów i postaw (Tygodniowa Karta Ucznia).
Nauczyciele z pasją i wartościami: zatrudniamy osoby, które w sercu mają pasję do nauczania, kochają dzieci i młodzież, są otwarte na ich potrzeby, angażują się w proces nie tylko edukacyjny, ale i wychowawczy.
Domowa i przyjazna atmosfera: stworzyliśmy bezpieczne miejsce, przystosowane do tego, by odpowiedzieć na wszystkie potrzeby uczniów, gdzie nauczyciel jest tutorem oprowadzającym po świecie wiedzy, gotowym do indywidualnego zaangażowania w proces rozwoju każdego ucznia.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Język angielski podstawowy

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 93%
Poznań - 79%
Wielkopolska - 67%

Język angielski rozszerzony

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 78%
Poznań - 64%
Wielkopolska - 50%

Język polski

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 73%
Poznań - 54%
Wielkopolska - 66%

Matematyka

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 73%
Poznań - 58%
Wielkopolska - 50%

Biologia, chemia, fizyka, geografia

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 75%
Poznań - 54%
Wielkopolska - 55%

Język angielski podstawowy

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 94% (stanin 8)
Wielkopolska - 65%
Polska - 67%

Język angielski rozszerzony

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 85%
Wielkopolska - 48%
Polska - 49%

Język polski

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 77% (stanin 8)
Wielkopolska - 67%
Polska - 59%

Matematyka

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 65% (stanin 8)
Wielkopolska - 46%
Polska - 47%

Historia i WOS

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 80% (stanin 9)
Wielkopolska - 58%
Polska - 59%

Biologia, chemia, fizyka, geografia

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 65% (stanin 8)
Wielkopolska - 52%
Polska - 52%

Język polski

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 81%
Wielkopolska - 65,73%
Polska - 69%

Matematyka

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 58,46%
Wielkopolska - 47,82%
Polska - 49%

Historia i WOS

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 59,18%
Wielkopolska - 55,24%
Polska - 56%

Biologia, chemia, fizyka, geografia

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 64,91%
Wielkopolska - 50,17%
Polska - 51%

Język angielski podstawowy

Chrześcijańskie gimnazjum im. Króla Dawida - 89,64%
Wielkopolska - 62%
Polska - 64%

Wyniki konkursów

Bieg im. Józefa Jońca


Gabriel kl. 3gim - 5 miejsce

Ogólnopolska Olimpiada Biologiczna Olimp School ("Tajemnice doktora Frankensteina") - LAUREAT - I MIEJSCE W POLSCE


Michał kl. 3gim

Wojewódzki Konkurs Biologiczny - LAUREAT


Michał kl. 3gim

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - LAUREAT


Marta kl. 3 gim

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego - LAUREAT


Marta kl. 3 gim

Projekt 'Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy z uczniem oraz wysoka jakość dydaktyki i wsparcia psychopedagicznego - trzy główne obszary wymagające poprawy w Chrześcijańskim Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu', sfinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, był odpowiedzią na potrzeby naszej placówki zdefiniowane w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Jego główne cele to:
1) podniesienie poziomu jakości w zakresie integrowania podstawy programowej nauczanego przedmiotu z treściami biblijnymi oraz wypracowanie i wdrożenie dodatkowych rozwiązań w tym zakresie;
2) podniesienie stopnia wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej z zakresu tutoringu wychowawczego oraz z zakresu coachingu jako metodach indywidualizacji pracy z uczniem;
3) wdrożenie tutoringu i coachingu do pracy z uczniami;
4) podniesienie jakości w zarządzaniu zespołem tutorów;
5) podniesienie jakości wsparcia psychopedagogicznego. W projekcie uczestniczyło 16 pracowników naszego gimnazjum. Wzięli oni udział w szkoleniach organizowanych na zasadach Programu Erasmus+ i PO WER w Republice Czeskiej. Dzięki temu projekt przyniósł następujące rezultaty:
1) podniesienie kompetencji zawodowych i rozwój osobisty uczestników projektu oraz zespołu zarządzającego projektem,
2) nabycie kompetencji w zakresie integrowania treści biblijnych z podstawą programową nauczanego przedmiotu, kompetencji tutorskich i coachingowych
3) wdrożenie w placówce nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych
4) rozbudowanie sieci kontaktów i nawiązanie współpracy międzynarodowej,
5) opracowanie licznej dokumentacji projektowej, do której należą m.in. dokumenty Europass-Mobilność, oraz specjalistyczne publikacje
- 21 pojęć Królestwa Bożego do wykorzystania w programie nauczania dowolnego przedmiotu / 21 concepts of the Kingdom of God for use in the curriculum of any subject
- Cechy charakteru pożądane w procesie nabywania mądrości / Character traits desirable in the process of acquiring wisdom
- Charakter i powołanie nauczyciela / The character and the calling of the teacher
- Co sprawia, że program nauczania przedmiotu staje się chrześcijański? / What makes the curriculum subject Christian?
- Ocenianie w świetle Biblii / Grading in the light of the Bible
- Odkrywanie i przekazywanie mądrości zawartej w programie nauczania / Discovering and transferring the wisdom found in the curriculum
- Szkolenie charakteru / Character training
- Przewodnik po coachingu / A guide to coaching
- Przewodnik po tutoringu / A guide to tutoring Dzięki realizacji projektu w Chrześcijańskim Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu podniosła się jakość dydaktyki i działań wychowawczych, wprowadzono nowatorskie metody integrowania treści zajęć z treściami Pisma Świętego, wprowadzono nowatorskie metody indywidualizacji pracy z uczniem, podniesiono jakość wsparcia psychopedagogicznego, zarządzania zespołem, zarządzania placówką, a także rozbudowano sieć kontaktów z innymi nauczycielami i placówkami.

Przyznana kwota: 172 041,60 PLN.

Projekt trwał od 15.11.2016 do 14.06.2018 r.

Zakończyliśmy realizację projektu sfinansowanego przez program Erasmus+. We współpracy z The King’s School (Wielka Brytania), opierającej się m.in. na wzajemnych tygodniowych wizytach, uczniowie uczestniczyli w projekcie kształtowania postaw liderskich, a kadra nauczycielska i tutorska poszerzała swoje kompetencje dydaktyczno-wychowawcze.
Tytuł projektu: „Jak najlepiej możemy prowadzić wielkie europejskie społeczeństwo? Wymiana doświadczeń brytyjskiej i polskiej szkoły w celu stworzenia, wykorzystania i upowszechniania nowatorskiego programu kształtowania u uczniów postaw liderów”
Czas trwania projektu: 01.09.2014 - 28.02.2017
Program: Erasmus+ Sektor: Edukacja szkolna
Akcja 2.: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół Na zakończenie projektu opracowaliśmy wspólnie polsko-angielski „Przewodnik po metodach kształtowania postaw liderskich u młodzieży w wieku gimnazjalnym oparty na programie kapitańskim, tutoringu i Kompasie Kariery® A Guide to Methods of Shaping Leadership Attitudes in Young People in Secondary School, Based on the Captain's Programme, Tutoring and Career Direct®”. Został on stworzony z myślą o wszystkich nauczycielach, wychowawcach, pedagogach, tutorach i innych osobach pracujących z młodzieżą. Jest opisem metod i praktycznych zajęć pozwalających kształtować u młodych ludzi postawy liderów. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem i wdrożenia programu do codziennej pracy w Państwa szkołach. W razie pytań prosimy o kontakt: info@dawid.edu.pl
Pobierz tu

Zajęcia dodatkowe


Gimnazjalne Koło Matematyczne
Gimnazjalne Koło Biologiczne
Gimnazjalne Koło Chemiczne
Gimnazjalne Koło Podstaw programowania


Klub szachowy
Szkoła Sztuki
Zajęcia w pracowni ceramicznej


Zajęcia umuzykalniające przy pomocy
wybranego instrumentu (pianino,
gitara, dęte drewniane, bęben)
Zajęcia logopedyczne

Rekrutacja

Rekrutacja w naszej szkole odbywa się w cyklu całorocznym. Oznacza to, że wystarczy skontaktować się z nami i umówić na spotkanie, abyśmy mogli rozpocząć proces rekrutacyjny w dogodnym dla Państwa terminie. Po decyzji z Państwa i naszej strony oraz podpisaniu umowy dziecko może od razu rozpocząć edukację w szkole.

Krok 1

Prosimy Państwa o złożenie wniosku zgłoszeniowego i wypełnienie ankiety.

Krok 2

Umawiają się Państwo na indywidualne spotkanie, podczas którego przedstawiamy wizję naszej szkoły, wartości, najważniejsze informacje, a także odpowiadamy na Państwa pytania.

Krok 3

Po wstępnej obopólnej akceptacji - celem zapoznania się - organizujemy spotkanie dziecka z wychowawcą klasy.

Krok 4

Finalny krok stanowi decyzja dyrektora i w przypadku przyjęcia - podpisanie umowy.

Dokumenty


WSO


Chrześcijańskie Gimnazjum im. Króla Dawida
ul. H. Cegielskiego 1
61-862 Poznań
tel. 61 870 17 88
E-mail: sekretariat@dawid.edu.pl
Podmiot prowadzący:
Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne
Os. Wichrowe Wzgórze 10/17
61- 674 Poznań
REGON  300265090
NIP 972 11 36 800