O LiceumLiceum jest częścią Chrześcijańskich placówek im. Króla Dawida w Poznaniu. Placówki im. Króla Dawida rozpoczęły działalność w 2006r. Szukasz dobrego liceum w stolicy Wielkopolski? Zależy Ci na dużej ilości zajęć z języka angielskiego? Nie chcesz siedzieć w zatłoczonych klasach? Uważasz, że istotne jest indywidualne podejście nauczycieli w procesie edukacji?

Nasze liceum mieści się tuż obok VIII LO i Liceum Marii Magdaleny. Mamy zaangażowaną kadrę, która profesjonalnie przygotuje każdego do matury i studiów, również tych zagranicznych. W tygodniowym planie zajęć czeka na naszych uczniów pięć godzin języka angielskiego - w tym trzy w formie konwersacji prowadzonych przez naszego native speakera. Dodatkowo jedna godzina historii jest prowadzona w języku angielskim w formie pasjonującego kółka zainteresowań. Nauczyciele są tu dla ucznia - budują relacje i motywują do odkrywania pasji, co skutkuje przemyślanym wyborem studiów i kariery zawodowej. Mamy kameralne klasy liczące maksymalnie 20 uczniów. Dobra atmosfera zbudowana w oparciu o etykę chrześcijańską sprawia, że nasi uczniowie z radością i wdzięcznością wspominają czas nauki w naszej szkole.

Rekrutacja


Rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Dawida 2019/2020

Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Dawida, którego Organem Prowadzącym jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne prowadzi rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Nauka w Liceum Akademickim odbywać się będzie w samym centrum Poznania w budynku przy ul. Cegielskiego 1. Uczniem szkoły może zostać absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, który pomyślnie przejdzie procedurę rekrutacji.

Warunki rekrutacji:
Kandydat w procesie rekrutacji może uzyskać maksymalnie 100 punktów z czego:
• 55 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej,
• 45 pkt ze średniej z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka , zachowanie ( tylko dla uczniów stacjonarnych) z dostarczonego wykazu ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej.

Uczniem szkoły może zostać absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, który:
• uzyska w procesie rekrutacji minimum 55 punktów,

Procedura rekrutacji tryb stacjonarny

Przyjmowanie wniosków do Liceum rozpoczynamy od 15 lutego 2021 roku.

Krok 1

Prosimy wypełnić wniosek o przyjęcie do liceum i wraz z wykazem ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Cegielskiego 1. Wnioski przyjmujemy do końca maja lub bezterminowo w przypadku wolnych miejsc, z zachowaniem procedury rekrutacyjnej. (Uczniowie, którzy realizują w klasie ósmej edukację domową, a chcieliby kształcić się w liceum stacjonarnie, składają świadectwo promocyjne z klasy siódmej.)

Krok 2


Sekretariat szkoły umawia termin spotkania kandydata z komisją złożoną z nauczyciela i osoby reprezentującej organ prowadzący w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. Pierwsze spotkania z kandydatami planowane są od dnia 3 marca 2019r.


Krok 3

Osoba reprezentująca organ prowadzący po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej jak i średniej z ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy podejmuje decyzję o przyjęciu do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Dawida. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

Krok 4

Rodzice poinformowani są o decyzji przyjęcia do liceum i w ciągu 7 dni są zobowiązani podpisać umowę o naukę oraz wpłacić opłatę wpisową do szkoły w wysokości 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) na konto bankowe Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego: 94 1020 4027 0000 1602 0735 1044 tytułem: wpisowe liceum, imię i nazwisko ucznia.

Przy podpisywaniu umowy rodzice składają deklarację, co do wyboru profilu nauczania. Uruchomione zostaną profile:
- matematyczno-informatyczny,
- humanistyczny
- w zależności od zainteresowania będą brane pod uwagę inne profile.

Dokumenty


WZO

Uzupełnienie dokumentów

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
• zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła w przypadku pozytywnej decyzji w procesie rekrutacji i uzyskaniu przez kandydatów takiej samej ilości punktów, w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów i rodzeństwa dzieci uczących się w Chrześcijańskich Placówkach im. Króla Dawida.

OPŁATY ZA NAUKĘ Nauka w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Dawida jest odpłatna. Czesne w wysokości 1045 zł ( słownie: dziewięćset czterdzieści pięć złotych 00/100) płatne w 12 miesięcznych ratach. Możliwe jest skorzystanie z zniżek za płatności za rok z góry. Opłata wpisowa wynosi 1200,00 zł..

Procedura rekrutacji do edukacji domowej

Przyjmowanie wniosków do Liceum rozpoczynamy od 15 lutego 2021 roku.

Krok 1

Prosimy wypełnić wniosek o przyjęcie do liceum oraz dołączyć świadectwo promocyjne z klasy siódmej (w przypadku uczniów "domowych") lub wykaz ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy (dla uczniów kończących szkołę podstawową w trybie stacjonarnym). Należy złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Cegielskiego 1.

Krok 2


Szkoła umawia termin spotkania kandydata z komisją złożoną z nauczyciela/kierownika ds. edukacji domowej i osoby reprezentującej organ prowadzący w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. Pierwsze spotkania z kandydatami planowane są od dnia 3 marca 2019r.

Krok 3

Finalizacja procesu rekrutacji, czyli uzupełnienie dokumentów wymaganych ustawowo: a) Złożenie wniosku do dyrektora szkoły - podpisanego przez oboje rodziców - o wydanie zezwolenia na realizację obowiązku nauki poza szkołą z wymaganymi oświadczeniami, o których mowa w art. 37 ust. 2 (druk do pobrania); b) Złożenie oryginału opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dot. nauczania domowego; c)Złożenie oświadczenia o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym; d)Złożenie świadectwa ukończenia klasy ósmej oraz zaświadczenia OKE o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty.

Krok 4

Komisja rekrutacyjna po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej jak i ze średnią z ocen z klasy siódmej/pierwszego półrocza ósmej klasy* oraz po złożeniu kompletu ustawowo wymaganych dokumentów (o których mowa w kroku 3), podejmuje decyzję o przyjęciu do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Dawida. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.
Chrześcijańskie Gimnazjum im. Króla Dawida
ul. H. Cegielskiego 1
61-862 Poznań
tel. 61 870 17 88
E-mail: sekretariat@dawid.edu.pl
Podmiot prowadzący:
Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne
Os. Wichrowe Wzgórze 10/17
61- 674 Poznań
REGON  300265090
NIP 972 11 36 800